ZAŚWIADCZENIA od stycznia 2023 zaświadczenie będą wysyłane mailowo raz w miesiącu.
Ostatnia wysyłka zaświadczeń: 13 czerwca 2024. Kolejna wysyłka zaświadczeń ze względów osobistych przeniesiona zostaje na: 15-16 lipca 2024.

Regulamin szkoleń online dostępnych na stronie medicalupdate.pl


§ 1 Przedmiot regulaminu
Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu szkoleń online, prawa i obowiązki
Uczestników szkoleń.
§ 2 Organizacja szkolenia i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Organizator
  a. Medical Update, Wojciech Zabłocki ul. Mickiewicza 3, 05-420 Józefów, NIP 521-328-11-55, REGON 140730900.
  b. ILMC sp. z o.o. ul. Mickiewicza 3, 05-420 Józefów, NIP 701-092-33-65, REGON 383307500. KRS 0000785209, 
 2. Kadra
  Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z programem szkoleń na stronie internetowej www.medicalupdate.pl
 3. Forma zajęć
  Zajęcia prowadzone są online w Internecie z pomocą internetowej platformy medicalupdate.pl zwanej dalej Platformą Szkoleniową.
 4. Uczestnicy
  Uczestnik to pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, która wykupiła osobiście dostęp do szkolenia. Za Uczestnika uważa się również osobę, na rzecz której został wykupiony (udostępniony) dostęp do szkolenia przez stronę trzecią.
 5. Wymagane dokumenty
  Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.medicalupdate.pl
 6. Zawarcie umowy na zakup szkolenia:
  a. Uczestnik może zapisać się na szkolenie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony www.medicalupdate.pl
  b. Zawarcie umowy i akceptacja Regulaminu następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora oraz dokonanie opłaty za szkolenie. Nie jest możliwe zawarcie umowy bez wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
  c. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wskazuje:
    • Imię i nazwisko Uczestnika kursu
    • Numer telefonu oraz adres email,
    • Czas dostępu do szkolenia
    •Dane niezbędne do wystawienia faktury
  d. Wypełniając Formularz Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 7. Korzystanie z udostępnionych materiałów.
  a. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora l/lub naruszenie postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
  b. Uczestnik zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
 8. Opłaty:
  a. Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Cena dostępu do szkolenia znajduje się na stronie każdego szkolenia. Ceny podane przy każdym kursie są cenami obowiązującymi w trakcie składania zamówienia i są wiążące dla Uczestnika i Organizatora.
  b. Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 5 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 8 lit. c.• c. Opłatę należy uiścić wykonując przelew na konto Organizatora zgodnie z informacją otrzymaną w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na szkolenie. Opłatę należy uiścić najpóźniej dziesięć dni po przesłaniu zgłoszenia.
  d. W tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
    • imię i nazwisko uczestnika
    • symbol szkolenia (informację na temat symbolu szkolenia, uczestnik otrzymuję w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na szkolenie)
  e. Organizator nie odpowiada za dodatkowe koszty zakupu które Uczestnik może ponieść np. z tytułu prowizji bankowych bądź opłat na rzecz Operatorów.
  f. Organizator wystawia Faktury VAT. Dane do faktury należy uzupełnić podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wyraża zgodę na dostarczenie Faktury w formie elektronicznej.

§ 3 Realizacja szkolenia

 1. Dostęp do danego szkolenia uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty oraz po wykonaniu przez uczestnika „Instrukcji uzyskiwania dostępu do szkolenia”, dostępnej na stronie danego szkolenia.
 2. Informacje o sposobie logowania, Organizator przesyła na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.


§ 4 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany:

• dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
• udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
• wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia
• zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia
• wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz przesłać je do Uczestnika zgodnie z §6 pkt. 6.

 

§ 5 Obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b. przesłać dokumenty uprawniające do uczestnictwa w szkoleniu
c. dokonać całkowitej opłaty za szkolenie
d. zapoznać się z udostępnionymi materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie
e. uczestniczyć w zajęciach
f. przystąpić do testu kończącego szkolenie (jeżeli taki test jest przypisany do szkolenia)
g. wypełnić ankietę oceniającą szkolenie.

 1. Do korzystania z Platformy Szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader).
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe przesłane przez Organizatora lub umieszczone na stronie/Platformie Organizatora podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.


§6 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 1. Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawiane jest Uczestnikowi po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu.
 2. Zaświadczenie wydawane jest w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu pod tytułem „Zaświadczenie” dostępnego na stronie szkolenia.
 3. Wysyłka dokumentów następuję w ciągu 14 dni roboczych od daty ukończenia przez Uczestnika szkolenia i otrzymania danych osobowych niezbędnych do wystawienia stosownych zaświadczeń.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane przez Uczestnika w formularzu "Zaświadczenie".
 5. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z polityką RODO.


§7 Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę szkoleniowej lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Medical Update będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.


§8 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy Organizatora, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę uczestnika może być przeniesiona na następne szkolenie. Odwołanie szkolenia przez Organizatora może nastąpić z przyczyn technicznych, wówczas szkolenie może zostać przełożone na inny termin lub odwołane.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić organizatora, w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia na konto Organizatowa opłaty za szkolenie. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest tylko przed uzyskaniem dostępu do szkolenia. Rezygnację należy zgłosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.


§9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Regulamin jest ważny z chwilą jego publikacji na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Szkoleniowej na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy.
 3. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że Uczestnik nie powinien korzystać z Platformy.